วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

LG S430, S530 จัดให้เพิ่มอีกสองตัว เอาใจแฟนๆเกาหลีทั้งหลาย

LG ออกโน้ตบุ๊กมาให้เชยชมกันอีก 2 รุ่น เริ่มกันที่ตัวแรกเป็น S430 ขนาด 14 นิ้ว ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 พิกเซล หลอกไฟส่องสว่างของหน้าจอใช้เป็น LCD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลข
เครื่องคิดเลข CASIO MS-10VC

หน่วยการเรียนรู้ที่1

หน่วยการเรียนรู้ที่1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความหมายของเทคโนโลยี
.....คำว่าเทคโนโลยีมาจากภาษาอังกฤษคำว่า Technology มาจากรากศัพท์ภาษาละตินคำว่า TEXERE ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า To Weave แปลว่าสารถักทอประติดประต่อและคำว่า Construct แปลว่าสร้าง ก่อให้เกิด
.....นอกจากนี้ Technology ยังมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่า Technologia แปลว่าการทำงานอย่างเป็นระบบ

หน่วยการเรียนรู้ที่2

หน่วยการเรียนรู้ที่2

.....ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศหมาย ถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ระบบเครื่อข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในสาขา ทุกองค์ประกอบนี้ทำร่วมกันเพื่อกำหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ (สุชาดา กิระนันทน์,2541)
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดขององค์ประกอบที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บและแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจและควบคุมองค์กร (computer-based information system -CBIS ) (Laudon,2001)
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลเป็นสารสนเทศ และระบบสารสนเทศที่ต้องอาศัยฐานข้อมูล (CIS 105--Survey of Computer Information Systems,n.d.)
.....ความสำคัญของสารสนเทศ
สารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญของโลกปัจจุบันในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมในทุกระดับทำให้บุคลสามารถสร้าง เสริม สร้างความรู้ทีจะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการเงินและชีวิตส่วนตัว ตลอดจนแนวทางแก้ไขการวางแผนและการตดสินใจได้อย่างเด่นชัด


หน่วยการเรียนรู้ที่3

หน่วยการเรียนรู้ที่3
.....ความหมายของการสื่อสาร

การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคลหนึ่ง(ผู้ส่งสาร) ไปยังบุคคลหนึ่ง(ผู้รับสาร) โดยผ่านสื่อต่างๆ
......ความสำคัญของการสื่อสาร
1.ด้านสังคม เพื่อเกิดความเข้าใจ กฎระเบียบ การอยู่รวมกันอย่างสงบสุขในสังคม
2.ความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า ชักจูงผู้บริโภคโดยการโฆษณา
3.ด้านการปกครอง ใช้เป็นกลไกการกระจายข่าวสารต่างๆ สู่ผู้ปกครองให้เข้าตรงกันและรับทัศนคติของผู้ถูกปกครอง
.....องค์ประกอบของการสื่อสาร
1. ผู้ส่งสาร(Sender) คือ หน่วยงานที่เป็นผู้ส่งสาร แหล่งกำเนิดสาร แล้วส่งสารไปยังบุคลหรือหน่วยงานอื่นด้วยวิธีเดียวหรือหลายวิธี
2. สาร(Message) คือ เรื่องราว สิ่งต่างๆในรูปข้อมูล ความรู้ ความคิด หรืออารมณ์ที่ผู้ส่งสารให้ผูอื่นรู้ แล้วเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
3.สื่อหรือช่องทาง (Medium or Channal)
4.ผู้รับสาร ((Receiver)

หน่วยการเรียนรู้ที่4

หน่วยการเรียนรู้ที่4
.....ความหมายของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับหรือการคำนวน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทำขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์
ใน ด้านการคิดการคำนวนและสามารถจำข้อมูลทั้งตัวเลขตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้ งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสู้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังยังมีสามารถในด้านต่างๆอีกมาก อาทิ เช่นการเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆได้
.....ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
1.หน่วยเก็บ หมายถึง ความสามารถในการเก็บข้อมูลจำนวนมากและเป็นเวลานาน
2.ความเร็ว หมายถึงความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เวลาน้อย เป็นจุดเด่นทางโครงสร้าง เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์
3.ความเป็นอัตโนมัติ หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติ โดยมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในขั้นตอนการกำหนดโปรแกรม คำสั่งและข้อมูลก่อนการประมวลผลเท่านั้น
4. ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง


หน่วยการเรียนรู้ที่5

หน่วยการเรียนรู้ที่5

......หน่วยรับข้อมูล
หมายถึง ส่วนที่นำข้อมูลเข้ามาหรือส่วนที่ใช้สำหรับสั่งคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน อุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น
......หน่วยประมวลผล
หัวใจของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการคำนวลและสั่งให้ส่วนอื่นๆทำงาน ซึ่งมักจะรู้จักหน่วยประมวลผลในชื่อ ซีพียู
ซีพียู หรือ หน่วยประมวลผล คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวนและประมวลผลต่างๆ
.....หน่วยแสดงผล
เป็นส่วนที่แสดงผลลัพธ์การทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึง จอมอนิเตอร์ เครื่องพิมพ์
.....หน่วยความจำ
เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลมีอยู่ 2 แบบหลักคือ
หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยความจำที่มีความเร็วสูงแต่ต้องการไฟเลี้ยงซึ่งรู้จักในชื่อของ แรม (RAM)
หน่วยความจำรอง เป็นหน่วยความจำที่มีความเร็วต่ำเก็บข้อมูลได้มาก รู้จักหน่วยความจำแบบนี้ในชื่อของ "ฮาร์ดดิศก์ " (Hard Disk)


My Slideshow: Me’s trip from กรุงเทพมหานคร (กทม.), ไทย to was created by TripAdvisor. See another ไทย slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.